WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Experimenting with intercrops November 28th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

For thousands of years, farmers have been mixing crops in their fields to meet the diverse needs of their families and to reduce the risk of crop failure. But to know which crops combine well with each other is not an easy matter, and often requires some experimentation to find out what works best for you, as I found out this year in our home garden.

Three years ago, when we moved into our renovated house in Peer, Belgium, we established a raised garden bed from partially rotted woody material and plant debris topped with compost and soil. As this so-called h√ľgelkultur is a great way to keep the soil fertile and moist, we figured this was a good way for us to grow plants without the need for watering them, especially as we are often away from home for several weeks to produce training videos with farmers.

As with many people, Covid has kept us grounded for the past two years. Without international travels we decided we should spend more time growing our own food.

On our 10 meters long, 2 meters wide and 1.5-meter-high bed, my wife Marcella has been growing a diversity of herbs, spices, vegetables and sweet maize. While we tried to anticipate which plants would prefer to grow where exactly on the bed (on the lower end or on top, on the south or north-facing side, in partial shade of the nearby goat willow or in full sunlight), this was clearly something that needed us to try out and observe as we went along.

Last winter, I decided to establish three new raised beds, each aligned north-south and 1.5 meters apart. On one bed I would grow goose berries, blue honeysuckle and red currant; the middle bed would be for my red and yellow raspberries and on the bed closest to the little forest, I would grow a few varieties of blackberries. Unlike with annual plants which you can put in a different location each season, deciding on where to plant which shrub and which variety took some careful thinking. One needs to take into account the plant’s architecture, how vigorous it grows, how it copes with strong winds and what level of shade it tolerates.

Having planted all my shrubs, I felt we could do a little more. Leaving the soil bare while the shrubs were still young did not seem like a good idea. I still had some strawberry plants that I wanted to give a new location. The fast-growing raspberries would soon crowd out my strawberries. And strawberries do not  thrive well in shade, so I decided to plant them on the first bed.

A few months later, in the spring, Marcella thought that her tomato seedlings that she had raised in the warmth of the house were ready for transplanting. Again, we brainstormed around the kitchen table where best we could plant them. ‚ÄúTomato plants have deep roots and tomatoes need a lot of sun, so let us plant them in between our strawberry plants,‚ÄĚ I suggested. To keep the mature tomato plants from shading out the newly planted berry shrubs, we planted them on the north side of the shrubs.

Friends and family said it would not work: growing tomatoes outdoors is asking for trouble, as the tomatoes would rot before they ripen. This may have been true with our traditional wet summers, but given the changing climate I figured it could work. After all, we didn’t have a choice as we don’t have a greenhouse.

One day, I was discussing with Bram Moeskops who manages the Organic Farm Knowledge platform for IFOAM Organics Europe. While he was giving me a virtual guided tour on their excellent platform, it was a real coincidence that he showed me one particular factsheet:

‚ÄúOn this factsheet,‚ÄĚ Bram explained, ‚Äúwe show a new technology that we are trying to promote, namely tomato-strawberry intercropping. As the strawberries provide a living mulch, it avoids splashing rainwater to get on the tomato plants‚ÄĚ. This was a great new insight. This added benefit hadn‚Äôt occurred to me even though

I knew that spores of various soil fungi are typically spread by splashing rain and cause tomato diseases.

Our tomato plants thrived, and surprised every visitor. After three years of extremely warm and dry summers, this year turned out to be the opposite. And in the end, months of high humidity also affected our plants. It was of some comfort to hear that all gardeners had faced the same problem, even those with greenhouses.

As our climate is changing, we will need to continue to experiment with cropping patterns. And the more we learn the better. Experimenting with permanent crops can take years, so it will be all the more important to share the results widely. Innovative platforms such as the Organic Farm Knowledge platform and the Access Agriculture video platform offers great ideas and needed scientific insights to help us make better decisions.

Related Agro-Insight blogs

Experiments with trees

Repurposing farm machinery

From Uniformity to Diversity

The rules and the players

Inspiring knowledge platforms

The Organic Farm Knowledge platform: https://organic-farmknowledge.org contains a wide range of tools and resources about organic agriculture in Europe.

Access Agriculture: https://www.accessagriculture.org is a specialised video platform with freely downloadable training videos on ecological farming with a focus on the Global South.

EcoAgtube: https://www.ecoagtube.org is the alternative to Youtube where anyone from across the globe can upload their own videos related to ecological farming and circular economy.

 

Experimenteren met mengteelten

Al duizenden jaren mengen boeren gewassen op hun akkers om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van hun gezinnen en om het risico op mislukte oogsten te verkleinen. Maar weten welke gewassen goed met elkaar combineren is geen eenvoudige zaak en vereist vaak wat experimenteren om uit te zoeken wat voor jou het beste werkt, zoals ik dit jaar in onze eigen tuin ontdekte.

Drie jaar geleden, toen we verhuisden naar ons gerenoveerde huis in Peer, Belgi√ę, hebben we een verhoogd tuinbed aangelegd van gedeeltelijk verrot houtmateriaal en plantenresten, aangevuld met compost en aarde. Aangezien deze zogenaamde h√ľgelbedden de grond vruchtbaar en vochtig houden, vonden we dit een goede manier om planten te kweken zonder dat we ze water hoefden te geven, vooral omdat we vaak enkele weken van huis zijn om trainingsvideo’s met boeren te maken.

Zoals bij veel mensen heeft Covid ons de afgelopen twee jaar met beide voeten op de grond gehouden. Zonder internationale reizen besloten we dat we meer tijd moesten besteden aan het verbouwen van ons eigen voedsel.

Op ons 10 meter lange, 2 meter brede en 1,5 meter hoge h√ľgelbed, heeft mijn vrouw Marcella een verscheidenheid aan kruiden, specerijen, groenten en zoete ma√Įs gekweekt. Hoewel we probeerden in te schatten welke planten waar precies op het bed het liefst zouden groeien (onderaan of bovenaan, op het zuiden of op het noorden, in de halfschaduw van de nabijgelegen boswilg of in het volle zonlicht), was dit duidelijk iets dat we moesten uitproberen en gaandeweg observeren.

Afgelopen winter besloot ik drie nieuwe verhoogde bedden aan te leggen, elk noord-zuid gericht en 1,5 meter uit elkaar. Op het ene bed zou ik kruisbessen, honingbes en rode bes telen; het middelste bed zou bestemd zijn voor mijn rode en gele frambozen en op het bed dat het dichtst bij het bosje lag, zou ik een paar bramensoorten telen. Anders dan bij eenjarige planten, die je elk seizoen op een andere plaats kunt zetten, moet je goed nadenken over waar je welke struik en welk ras wilt planten. Je moet rekening houden met de architectuur van de plant, hoe sterk hij groeit, hoe hij tegen sterke wind kan en hoeveel schaduw hij verdraagt.

Nadat ik al mijn struiken had geplant, vond ik dat we nog wel wat meer konden doen. De grond kaal laten terwijl de struiken nog jong waren, leek me geen goed idee. Ik had nog een paar aardbeiplanten die ik een nieuwe plek wilde geven. De snelgroeiende frambozen zouden mijn aardbeien snel verdringen. En aardbeien gedijen niet goed in de schaduw, dus besloot ik ze op het eerste bed te planten.

In de lente, brainstormden we rond de keukentafel waar we het beste onze tomatenzaailingen konden uitplanten. “Tomatenplanten hebben diepe wortels en tomaten hebben veel zon nodig, dus laten we ze tussen onze aardbeienplanten planten,” stelde ik voor. Om te voorkomen dat de volgroeide tomatenplanten de pas geplante bessenstruiken in de schaduw zouden stellen, plantten we ze aan de noordkant van de struiken.

Vrienden en familie zeiden dat dit niet zou werken: tomaten in de openlucht kweken is vragen om problemen, omdat de tomaten zouden rotten voordat ze rijp waren. Dat was misschien waar met onze traditionele natte zomers, maar gezien het veranderende klimaat dacht ik dat het zou kunnen werken. We hadden tenslotte geen keus, want we hebben geen serre.

Op een dag was ik in gesprek met Bram Moeskops, die het platform voor biologische landbouwkennis van IFOAM Organics Europe beheert. Terwijl hij me een virtuele rondleiding gaf op hun uitstekende platform, was het een echt toeval dat hij me één specifieke factsheet liet zien:

“Op deze factsheet,” legde Bram uit, “laten we een nieuwe technologie zien die we proberen te promoten, namelijk de tomaat-aardbei mengteelt. Omdat de aardbeien een levende mulch vormen, wordt vermeden dat opspattend regenwater op de tomatenplanten terechtkomt”. Dit was een geweldig nieuw inzicht. Dit extra voordeel was niet bij me opgekomen, hoewel ik wist dat sporen van verschillende bodemschimmels gewoonlijk worden verspreid door opspattend regenwater en alzo tomatenziektes veroorzaken.

Onze tomatenplanten floreerden, en verrasten iedere bezoeker. Na drie jaren van extreem warme en droge zomers, was dit jaar het tegenovergestelde. En jammer genoeg hebben de maanden van hoge vochtigheid uiteindelijk ook onze planten aangetast. Het was een troost te horen dat alle tuiniers met hetzelfde probleem te kampen hadden gehad, zelfs die met serres.

Aangezien ons klimaat verandert, zullen we moeten blijven experimenteren met teeltpatronen. En hoe meer we leren, hoe beter. Experimenteren met blijvende teelten kan jaren duren, dus is het des te belangrijker om de resultaten op grote schaal te delen. Innovatieve platforms zoals het platform Organic Farm Knowledge en het videoplatform Access Agriculture bieden goede idee√ęn en de nodige wetenschappelijke inzichten om ons te helpen betere beslissingen te nemen.

Inspirerende kennisplatformen

The Organic Farm Knowledge platform: https://organic-farmknowledge.org met informatie over biolandbouw in Europe.

Access Agriculture: https://www.accessagriculture.org ¬†is een gespecialiseerd videoplatform met gratis te downloaden opleidingsvideo’s over ecologische landbouw met een focus op het Zuiden.

Different ways to learn November 21st, 2021 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

In June I wrote a story about a virtual meeting with some farmers in Iquicachi, on the shores of Lake Titicaca (Zoom to Titicaca), where they discussed how to manage what was (for them) a new pest: the potato tuber moth. Later, several people wrote to me to say that they hoped these farmers could solve their problem. So I’m writing an update.

I went to Lake Titicaca on 16 November to meet the farmers in person, and they’re doing well.

The agronomists they work with taught them to use ground chalk from a building supply shop to coat the seed potatoes. The chalk discourages the tiny larva of the moth from burrowing into the potato. This and some other techniques are helping to keep the tuber moth down.

At our recent meeting, I was impressed (as I often am) how scientists and farmers have different ways of seeing the world. There’s nothing mystical about his. It’s because they use different methods of observation.

An entomologist sees an insect by killing some specimens and looking at them under the microscope. It is an excellent way to see the details of nature that cannot be readily seen with the naked eye. For example, one of the three species of tuber moths has triangular markings on its wings.

But the farmers of Titicaca were less interested in comparing each species of moth, and more intent on comparing them to another pest, one they have had for ages: the Andean potato weevil.

These Yapuchiris (expert farmers) and their neighbors noticed that the moths‚Äô larvae are much smaller than the worms that hatch from weevil eggs. Second, the weevil only eats a part of the tuber, while the larvae of the moth ‚Äúhave no respect for the potato‚ÄĚ and destroy the whole thing. Third, the weevil can‚Äôt fly, but the moth ‚Äúflies in jumps‚ÄĚ (it takes short flights).

In all fairness, entomologists have also noticed these behaviors, and the Yapuchiris have recently observed that one species of moth is darker than the other. But the farmers emphasize behavior more, and have their own rhetoric for discussing it (e.g. as jumping). Note that this is not ancestral knowledge, because this pest is new on the Altiplano. These Yapuchiris only noticed the moth 10 years ago, and they have been observing it since then. The farmers learn about insects while farming and processing food. They watch while they work. They don’t set up lab experiments.

The Yapuchiris have strengthened their observations by interacting with agronomists. In this case the extensionists explained that the moths are the adults of the worms, so the farmers then began to pay more attention to the moths.

These improved observations have paid off.

While I was in Iquicachi, one of the Yapuchiris, Martín Condori, suggested that since the tuber moth does not fly very far, it could be kept out of potatoes by planting a row of broad beans or lupin beans between every three rows of potatoes. It’s a new idea, that only occurred to don Martín while we were meeting.

His fellow Yapuchiri, Paulino Pari, immediately warmed to don Martín’s suggestion for an intercropping experiment. Don Paulino said that a row of lupin beans might help to stop the moth from spreading into the potatoes, because the lupin plants are toxic to the moths.

This is the value of farmer-scientist collaboration. The farmers learn that the worms in their potatoes have hatched from the eggs laid by moths. Farmers then pay more attention to the moths, and create new ideas for keeping the moths out of the potato field.

Intercropping may or may not help to manage the moth, but it is an idea that farmers and agronomists can try together.

Years ago in Honduras, Keith Andrews, an entomologist, first told me that farmers identify insects more by their behavior and ecology than by their morphology. I’ve spent many years noticing that he was right.

Acknowledgements

A special thanks to Ing. Roly Cota, who works at PROSUCO, for taking me to Iquicachi and introducing me to the Yapuchiris, so we could validate three new fact sheets for farmers on the potato tuber moth. Our work was supported by the  Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation.

Photo credit

Photo courtesy of Roly Cota.

Further reading

There is some excellent research on the potato tuber moth. For example, see this paper and references cited.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-Fran√ßois Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056‚Äď1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Scientific names

There are two native tuber moths in Bolivia: Symmetrischema tangolias, and Phthorimaea operculella. There is also a Guatemalan tuber moth, Tecia solanivora, but it has not been reported in Bolivia. All three of these moths belong to the Gelechiidae family. They are about a centimeter long, about as long as your smallest fingernail. Many Gelechiidae attack stored cereal products, and so you may have been alarmed to find them in your cupboard.

Video on the fascinating lupin bean

Growing lupin without disease

APRENDIENDO CON OTROS OJOS

Por Jeff Bentley, 21 de noviembre del 2021

En junio escribí un relato sobre una reunión virtual con los agricultores de Iquicachi, a orillas del lago Titicaca (Zoom al Titicaca), en la que se discutía cómo gestionar lo que era (para ellos) una nueva plaga: la polilla de la papa. Más tarde, varias personas me escribieron para decirme que esperaban que estos agricultores pudieran resolver su problema. Así que escribo una actualización.

El 16 de noviembre fui al Lago Titicaca para conocer a los agricultores en persona, y est√°n bien.

Los agr√≥nomos con los que trabajan les ense√Īaron a usar tiza molida de una tienda de materiales de construcci√≥n para recubrir la papa semilla. La tiza no deja que la peque√Īa larva de la polilla penetre a la papa. Esta y otras t√©cnicas est√°n ayudando a reducir la polilla de la papa.

En esta √ļltima reuni√≥n, me impresion√≥ (como en muchas veces) c√≥mo los cient√≠ficos y los agricultores tienen formas diferentes de ver el mundo. No tiene nada de m√≠stico. Es porque usan distinto m√©todos de observaci√≥n.

Un entomólogo observa un insecto al matar algunos ejemplares y mirándolos al microscopio. Es una forma excelente de ver los detalles que no se pueden ver fácilmente a simple vista. Por ejemplo, una de las tres especies de polillas de la papa tiene marcas triangulares en las alas.

Pero los campesinos del Titicaca estaban menos interesados en comparar cada especie de polilla, y m√°s en compararlas con otra plaga, una que tienen desde hace mucho tiempo: el gorgojo de los Andes.

Estos Yapuchiris (agricultores expertos) y sus vecinos se dieron cuenta de que las larvas de las polillas son mucho m√°s peque√Īas que los gusanos que nacen de los huevos del gorgojo. En segundo lugar, el gorgojo s√≥lo se come una parte del tub√©rculo, mientras que las larvas de la polilla “no respetan la papa” y la destruyen completamente. En tercer lugar, el gorgojo no puede volar, pero la polilla “vuela a saltos” (have vuelos cortos).

En realidad, los entom√≥logos tambi√©n se han dado cuenta de estos comportamientos, y los Yapuchiris han observado recientemente que una especie de polilla es m√°s oscura que la otra. Pero los campesinos enfatizan m√°s el comportamiento, y tienen su propia ret√≥rica para discutirlo (los saltos, por ejemplo). F√≠jese que no se trata de un conocimiento ancestral, porque esta plaga es nueva en el Altiplano. Estos Yapuchiris s√≥lo se dieron cuenta de la polilla hace 10 a√Īos, y desde entonces la observan. Los campesinos aprenden sobre los insectos mientras cultivan y procesan los alimentos. Observan mientras trabajan. No hacen experimentos de laboratorio.

Los Yapuchiris han reforzado sus observaciones interactuando con los agrónomos. En este caso, los extensionistas les explicaron que las polillas son los adultos de los gusanos, por lo que los agricultores comenzaron a prestar más atención a las polillas.

Estas observaciones mejoradas han dado sus frutos.

Durante mi visita a Iquicachi, uno de los Yapuchiris, Martín Condori, sugirió que, como la polilla de la papa no vuela muy lejos, se podría sembrar un surco de tarwi (lupino) entre cada tres surcos de papa, para que no entre la polilla. Es una idea nueva, que sólo se le ocurrió a don Martín mientras nos reuníamos.

Otro Yapuchiri, don Paulino Pari, aceptó inmediatamente la sugerencia de don Martín de hacer un experimento de cultivo intercalado. Don Paulino dijo que un surco de tarwi podría ser una barrera para la polilla, porque las plantas de tarwi son tóxicas para las polillas.

Este es el valor de la colaboración entre agricultores y científicos. Los agricultores se enteran de que los gusanos de sus papas han nacido de los huevos puestos por las polillas. Los agricultores prestan entonces más atención a las polillas y crean nuevas ideas para mantener las polillas fuera del campo de papas.

Los cultivos intercalados pueden ayudar o no a controlar la polilla, pero es una idea que los agricultores y los agrónomos pueden probar juntos.

Hace a√Īos, en Honduras, Keith Andrews, un entom√≥logo, me explic√≥ por primera vez que los agricultores identifican a los insectos m√°s por su comportamiento y ecolog√≠a que por su morfolog√≠a. Llevo muchos a√Īos comprobando que ten√≠a raz√≥n.

Agradecimientos

Muchas gracias al Ing. Roly Cota, quien trabaja en PROSUCO, por llevarme a Iquicachi y convocar una reunión con los Yapuchiris, donde pudimos validad tres nuevas hojas volantes para agricultores sobre la polilla de la papa. Nuestro trabajo ha sido auspiciado por el Programa Colaborativo de Investigación sobre Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight.

Foto

Foto cortesía de Roly Cota.

Lectura adicional

Hay varios excelentes trabajos de investigación sobre la polilla de la papa. Por ejemplo, vea este artículo y los otros en las referencias citadas.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-Fran√ßois Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056‚Äď1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Nombres científicos

Hay dos polillas de la papa nativas en Bolivia: Symmetrischema tangolias, y Phthorimaea operculella. Adem√°s, hay una polilla guatemalteca de la papa, Tecia solanivora, pero no ha sido reportada en Bolivia. Las tres polillas pertenecen a la familia Gelechiidae. Miden m√°s o menos un cent√≠metro, m√°s o menos lo largo de su u√Īa me√Īique. Muchos Gelechiidae atacan cereales almacenados, y es posible que le hayan sorprendido en su dispensa.

Video sobre el fascinante tarwi

Producir tarwi sin enfermedad

El mismo video, en el idioma aymara

Leave the moss, save the forest November 14th, 2021 by

There‚Äôs no more dramatic way to release lots of carbon into the atmosphere than to let a forest burn down. I wrote a story in 2016 (Save the trees) explaining how citizens in Cochabamba, Bolivia, have taken ownership of a large forest planted over 30 years earlier as part of a Swiss project. Back then, the project was criticized for not having enough local ‚Äúparticipation.‚ÄĚ

But the people came to love the forest and volunteers risk their lives to put out fires there. Recently, on 24 October, a 600-hectare fire torched the mountainside just above the city. My daughter, Vera, and I visited one of the local volunteer fire departments (SAR). We were both moved to see the young women and men in orange jump suits, lined up in formation, before getting into pickup trucks to ride to battle at the fire front.

On the north side of the city the fire was so close that ash fell like snowflakes, and the sky turned grey with smoke. Townspeople drove past the station, delivering drinking water, food, and first aid supplies to the citizen firefighters. Fortunately, it rained hard that night, and put out the fire.

But the left hand doesn’t always know what the right hand is up to. The same city that fights so hard to protect the forest is partly to blame for burning it. Every year, people from Cochabamba use moss from the mountains in Christmas decorations. Like people all over Bolivia, folks in Cochabamba make a nativity scene at home or at the office. Besides the Holy Family, shepherds and wisemen, other figurines are included, ranging from Barbie dolls, to plastic dinosaurs, to the Donkey from Shrek, all arranged on a green bed of moss. It’s a riot of fun.

Poor people can make some extra money in December, harvesting moss in the forest, to sell it in the markets or on the street. But it’s not just poor people. One year I took a group of agronomists to see a high, native forest in Santa Cruz, and was dismayed when several came back to the bus with large slabs of moss to take home.

Last year, Ana Gonz√°les wrote an article explaining how moss is a primitive plant, without roots, that absorbs up to 20 times its weight in water. Moss acts as a wet blanket in the forest, covering the trees and sheltering them from fire. She urged people not to buy moss at Christmas time. The idea is starting to get across, but some people still like to include moss in the nativity scenes.

In colonial times the idea of the mossy nativity scene was imported from Spain, and in parts of Europe, plants are still taken from the forest at Christmas time. A hundred years ago, moss Christmas decorations may have been sustainable. But now there are a lot more people, more roads, and more pressure on the forest. It’s time to invent new traditions that don’t celebrate Christmas by stripping the forest.

A forest is so much more than trees. The moss and other small plants living on the ground and in the branches of the trees are also part of the forest. Removing some of them can leave a forest dry and vulnerable to burning, which is the last thing our warming planet needs.

Related videos

Managed regeneration

Parkland agroforestry

DEJAR EL MUSGO, PARA DAR VIDA AL BOSQUE

Por Jeff Bentley, 14 de noviembre de 2021

No hay forma m√°s dram√°tica de liberar mucho carbono a la atm√≥sfera que dejar que un bosque se queme. Escrib√≠ un art√≠culo en 2016 (Save the trees) en el que explicaba c√≥mo los ciudadanos de Cochabamba, Bolivia, se han adue√Īado de un gran bosque plantado m√°s de 30 a√Īos antes como parte de un proyecto suizo. En aquel entonces, el proyecto fue criticado por no tener suficiente “participaci√≥n” local.

Pero la gente llegó a amar el bosque y los voluntarios arriesgan sus vidas para apagar los incendios allí. Recientemente, el 24 de octubre, un incendio de 600 hectáreas calcinó la falda del cerro justo por encima de la ciudad. Mi hija, Vera, y yo visitamos uno de los cuerpos de bomberos voluntarios locales (SAR). Nos conmovió ver a las mujeres y hombres jóvenes con trajes de salto color naranja, alineados en formación, antes de subir a las camionetas para ir a luchar al frente del incendio.

En el lado norte de la ciudad el fuego estaba tan cerca que la ceniza caía como copos de nieve, y el cielo se volvía gris por el humo. La gente del pueblo pasó por delante de la estación, entregando botellas de agua, comida y artículos de primeros auxilios a los bomberos ciudadanos. Afortunadamente, esa noche una gran lluvia apagó el fuego.

Pero la mano izquierda no siempre sabe lo que hace la derecha. La misma ciudad que lucha con tanto esmero por proteger el bosque tiene parte de culpa en su quema. Todos los a√Īos, los cochabambinos usan el musgo de las monta√Īas en los adornos navide√Īos. Como en toda Bolivia, los cochabambinos hacen un nacimiento en casa o en la oficina. Adem√°s de la Sagrada Familia, los pastores y los reyes magos, se incluyen otras figuras, desde mu√Īecas Barbie, pasando por dinosaurios de pl√°stico, hasta el burro de Shrek, todo puesto sobre un lecho verde de musgo. Es s√ļper divertido.

Los pobres pueden ganar dinero extra en diciembre, cosechando musgo en el bosque, para venderlo en los mercados o en la calle. Pero no se trata s√≥lo de gente pobre. Un a√Īo llev√© a un grupo de agr√≥nomos a ver un bosque alto y nativo en Santa Cruz, y me qued√© consternado cuando varios volvieron al autob√ļs con grandes bultos de musgo para llevarse a casa.

El a√Īo pasado, Ana Gonz√°les escribi√≥ un art√≠culo explicando que el musgo es una planta primitiva, sin ra√≠ces, que absorbe hasta 20 veces su peso en agua. El musgo act√ļa como una manta h√ļmeda en el bosque, cubriendo los √°rboles y protegi√©ndolos del fuego. Ella ha instado a la gente a no comprar musgo en Navidad. La idea empieza a ser aceptada, pero a algunas personas les sigue gustando incluir el musgo en los nacimientos.

En la √©poca colonial, la idea del nacimiento de musgo se import√≥ de Espa√Īa, y en algunas partes de Europa se siguen sacando plantas del bosque en Navidad. Tal vez hace cien a√Īos, los adornos navide√Īos de musgo eran sostenibles. Pero ahora hay mucha m√°s gente, m√°s caminos que penetran al bosque y m√°s presi√≥n sobre ello. Es hora de inventar nuevas tradiciones que no celebren la Navidad despojando al bosque.

Un bosque es mucho m√°s que √°rboles. El musgo y otras peque√Īas plantas que viven en el suelo y en las ramas de los √°rboles tambi√©n forman parte del bosque. Eliminar algunas de ellas puede dejar un bosque seco y vulnerable a los incendios, que es lo √ļltimo que necesita nuestro planeta, que se est√° calentando.

Videos sobre el manejo del bosque

Regeneración manejada

Agroforestería del bosque ralo

The long forecast November 7th, 2021 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

In 2017, I wrote a blog about some Bolivian farmers who were producing electronic content (about the weather) and posting it on their WhatsApp group (Farmers produce electronic content).

Over time, non-farmers joined the group, and they began posting formal meteorological information, such as storm alerts, and bulletins forecasting the weather for the upcoming week.

Apparently inhibited by these professional, and often jargon-inflicted publications, the farmers themselves largely stopped posting on their own forum.

Then in early September of this year, one of these expert farmers, or Yapuchiris, Bernabé Choquetopa, posted some bulletins of his own, which he shared on social media.

He calls his documents the Local Climate Bulletin. Based loosely on the bulletins from the weather service, don Bernabé’s posts include forecasts for rains, their likely impact on vegetation, and the sources on which these conclusions are founded. But there is a crucial difference. The formal meteorological bulletins cover one week, while Bernabé takes in several months at a time.

One of Bernabé’s bulletins written in August says that next January (2022) the rains will be soft, with a clear, cold sky that may damage some of the plants. Drizzle in February will be followed in March by heavy rain and hail in some places. But 70% of the potato and quinoa fields will have good yields.

The bulletin suggests sowing quinoa early and planting potatoes according to the moisture in the soil. There will be plenty of forage for llamas and other livestock.

Bernabé bases these conclusions on his observations of cactus fruit, phuskalla, in March of 2021, which indicated good rains for March of 2022, and on his readings of clouds, and winds. On 11 August he observed a bird, ch’ijta, which nests in the central part of wild bushes (t’ulas) in years that favor good quinoa production, especially if the crop is planted a few weeks early.

Bernabé’s lively, well-written document, nicely illustrated with photos, is a creative adaptation of the stodgy weather bulletin. Best of all, this local climate bulletin gives farmers a recommended planting date. Knowing when to plant helps farmers to make one of their most important management decisions of the year. Meteorological science, with its short-term, weekly forecasts, is not very helpful for deciding when to plant.

Agronomist Sonia Laura helped Bernabé to format the bulletin in Word, but he wrote it. This is a model that other farmers and their allies can follow. Some smallholders may need a typist or some help with layout, but the farmers should write the bulletins.

People anywhere in the world can publish local forecasts of weather for their area. To do so, just explain what the weather will be like. Tell how it will impact crops. Give some advice on when to plant or when to do other tasks. Explain how you reached these conclusions. By publishing before the season starts, forecasts can be verified by a whole agricultural community, over the course of the farming season.

Related Agro-Insight blogs

Can Andean farmers predict the weather accurately?

Old know-how, early warning

Videos on local knowledge to predict the weather

Recording the weather

Forecasting the weather with an app

Scientific names

Phuskalla. Cumulopuntia ignescens

Ch’ijta. Phrygillus unicolor the plumbeous sierra finch

T’ula. A generic name for native brush, including Baccharis tola, Parastrephia lepidophylla and others

Acknowledgements

Thanks to Bernabé Choquetopa Rodríguez, Sonia Laura and Paul Van Mele for reading and commenting on an earlier version of this story

EL PRON√ďSTICO LARGO

Por Jeff Bentley, 7 de noviembre del 2021

En 2017, escribí un blog sobre unos agricultores bolivianos que producían contenido electrónico (sobre el tiempo) y lo publicaban en su grupo de WhatsApp (Agricultores producen contenido electrónico).

Con el tiempo, varios ingenieros se unieron al grupo, y comenzaron a publicar información meteorológica formal, como alertas de tormentas, y boletines que pronosticaban el tiempo para la semana siguiente.

Aparentemente inhibidos por estas publicaciones profesionales, a menudo llenas de jerga muy técnica, los propios agricultores dejaron de participa en su propio foro.

A principios de septiembre de este a√Īo, uno de estos agricultores expertos, o Yapuchiris, Bernab√© Choquetopa, public√≥ algunos boletines que √©l hab√≠a escrito y difundido en sus propias redes sociales.

Sus documentos se denominan “Bolet√≠n Clim√°tol√≥gico Local”. Basados en los boletines del servicio meteorol√≥gico, los posts de don Bernab√© incluyen pron√≥sticos de lluvias, su probable impacto en la vegetaci√≥n y las fuentes de sus conclusiones. Pero hay una diferencia crucial. Los boletines meteorol√≥gicos formales cubren una semana, mientras los de don Bernab√© abarcan varios meses a la vez.

Uno de los boletines de don Bernab√©, redactado en agosto, dice que el pr√≥ximo enero (2022) las lluvias ser√°n suaves, con un cielo despejado y fr√≠o que puede da√Īar algunas plantas. A las lloviznas de febrero le seguir√°n en marzo fuertes lluvias y granizo en algunos lugares. Pero el 70% de las parcelas de papa y quinua tendr√°n buena producci√≥n.

El boletín sugiere sembrar la quinua adelantado y la papa de acuerdo a la humedad del suelo. Habrá mucho forraje para las llamas y otros animales.

Bernab√© basa estas conclusiones en sus observaciones de los frutos del cactus, phuskalla, en marzo de 2021, que indicaban buenas lluvias para marzo de 2022, y en sus lecturas de las nubes, y los vientos. El 11 de agosto observ√≥ un p√°jaro, ch’ijta, que anida en la parte central de los arbustos nativos (t’ulas) en los a√Īos que son buenos para la producci√≥n de quinua, sobre todo si el cultivo se siembra unas semanas adelantado.

El documento de Bernab√©, animado y bien escrito, ilustrado con fotos, es una adaptaci√≥n creativa del bolet√≠n meteorol√≥gico. Lo mejor de todo es que este bolet√≠n climatol√≥gico local ofrece a los agricultores una fecha de siembra recomendada. Saber cu√°ndo sembrar ayuda a los agricultores a tomar una de las decisiones m√°s importantes del a√Īo. La ciencia meteorol√≥gica, con sus pron√≥sticos semanales a corto plazo, no ayuda a decidir la fecha de siembra.

Bernab√© escribi√≥ estos boletines en Word con un formato que fue adecuado por la Ing. Sonia Laura. Este ejemplo lo pueden seguir otros agricultores y sus aliados. Algunos agricultores podr√≠an necesitar ayuda pasando un documento a m√°quina, o con la diagramaci√≥n, pero la gente rural debe escribir los boletines. La gente de cualquier parte del mundo puede publicar los pron√≥sticos meteorol√≥gicos locales de su zona. Para hacerlo, basta con explicar c√≥mo ser√° el tiempo. Decir c√≥mo afectar√° a los cultivos. Dar algunos consejos sobre cu√°ndo sembrar o realizar otras tareas. Explicar c√≥mo lleg√≥ a esas conclusiones. Al publicar antes de que comience la temporada, los pron√≥sticos pueden ser verificadas por toda una comunidad agr√≠cola, a lo largo de la campa√Īa.

Blogs previos de Agro-Insight blogs

¬ŅLa gente andina rural puede pronosticar el tiempo de verdad?

Saberes antiguos, alerta temprana

Videos sobre el conocimiento local para pronosticar el tiempo

Hacer un registro del clima

También está disponible en aymara y quechua

Pronosticar el clima con una aplicación

También está disponible en aymara y quechua

Forecasting the weather with an app

Nombres científicos

Phuskalla. Cumulopuntia ignescens

Ch’ijta. Phrygillus unicolor

T’ula. Un nombre para los arbustos altoandinos nativos en general, como Baccharis tola, Parastrephia lepidophylla y otros

Agradecimiento

Gracias a Bernabé Choquetopa Rodríguez, Sonia Laura y Paul Van Mele por leer y hacer comentarios sobre una versión anterior de este blog.

New water October 31st, 2021 by

New water

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

After some 50 years of work, in 2017 the Misicuni Project in Bolivia began to bring water from the humid, north side of the Cochabamba Andes, through the mountains to the dry south side. A trade journal called it the slowest tunnel project in the world, but the job was still an impressive feat of engineering. A 180 million cubic meter reservoir high in the Andes collects water and funnels it into a 19.2 km tunnel, which emerges high on the south side of the mountain. From there the water drops a full kilometer in altitude, over just 4 linear km to reach a hydroelectric plant at Molle Molle, on the valley bottom. Seen from the ground, it looks almost like a straight, vertical fall. A special chimney had to be built to release pressure from the water, to keep the aqueduct from exploding.

In 2017, the president of Bolivia, Evo Morales, ceremoniously opened the water valve at the plant in Molle Molle.

But then, after generating electricity at the plant, most of the crystal-clear water from the Andes is dumped into the dry bed of the Chijllaviri river. The seven municipalities that need the drinking water had not started building the distribution systems, largely because of the expense. Four of the seven municipalities have been building aqueducts for several years. The four distribution systems were budgeted at $486 million (more or less the cost of building the tunnel, the dam and the reservoir).

ptr

Ingenious farmers began to tap into the suddenly flowing Chijllaviri. Some used pumps. Others tied the river into existing canals. I was glad to see family farmers getting some good water, but I was afraid they would be disappointed to lose it again if the project ever started to distribute the drinking water.

Not long ago, my wife Ana and I visited the spot on the southern slope where the aqueduct emerges from the mountain. We were lucky enough to run across two engineers who were visiting the tunnel to turn a water valve back on. (Because the high pressures are dangerous, the flow can be automatically turned off, but a person has to go turn it back on again).

While the engineers were explaining this to us, they mentioned something I had never heard before: the water was supposed to be for irrigation, not just for electricity and drinking water. So, when the hydroelectric plant turned on the lights in 2017, they did so by using the share of water destined for irrigation.

Because of the expense of distributing the water, plans have been shelved to feed some of the water into irrigation systems.

While the initial plan was to water 1600 ha of land, for the moment at least some farmers are getting some water, although it is not clear how many, or how much land they are irrigating.

Policy has failed to provide these family farmers with irrigation water. It’s good to know that they have a right to the water, even if they have to use their own ingenuity to take it.

AGUA NUEVA

Por Jeff Bentley 31 de octubre del 2021

Despu√©s de unos 50 a√Īos de trabajo, en 2017 el Proyecto Misicuni en Bolivia comenz√≥ a llevar el agua desde el h√ļmedo lado norte de los Andes de Cochabamba, a trav√©s de la cordillera hasta el √°rido lado sur. Una revista especializada lo calific√≥ como el proyecto de t√ļnel m√°s lento del mundo, pero en realidad la obra es una impresionante haza√Īa de ingenier√≠a. Un embalse de 180 millones de metros c√ļbicos en los altos Andes recoge el agua y la canaliza hacia un t√ļnel de 19,2 km, que emerge en lo alto de la ladera sur de la monta√Īa. Desde all√≠, el agua desciende un kil√≥metro entero de altitud, en apenas 4 km lineales, para llegar a una central hidroel√©ctrica en Molle Molle, en el fondo del valle. Visto desde el suelo, parece una ca√≠da casi recta y vertical. Hubo que construir una chimenea especial para liberar la presi√≥n del agua y evitar que el acueducto explotara.

En 2017, el presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió ceremoniosamente la válvula de agua en la planta de Molle Molle.

Pero entonces, despu√©s de generar electricidad en la planta, la mayor parte del agua cristalina de los Andes se vierte sin pena ni gloria en el lecho seco del r√≠o Chijllaviri. Los siete municipios que necesitan el agua potable no hab√≠an empezado a construir los sistemas de distribuci√≥n, en gran parte por el costo. Cuatro de los siete municipios llevan varios a√Īos construyendo acueductos. Los cuatro sistemas de distribuci√≥n fueron presupuestados en 486 millones de d√≥lares (m√°s o menos el costo de la construcci√≥n del t√ļnel, la presa y el embalse).

ptr

Los ingeniosos agricultores empezaron a aprovechar el Chijllaviri, que apareció repentinamente. Algunos usan bombas. Otros conectaron el río a las acequias existentes. Me alegré de ver que los agricultores familiares conseguían un poco de agua buena, pero temí que se decepcionaran al perderla de nuevo si el proyecto empezaba a distribuir el agua potable.

Hace poco, mi esposa Ana y yo visitamos el lugar de la ladera sur donde el acueducto emerge de la monta√Īa. Tuvimos la suerte de encontrarnos con dos ingenieros que visitaban el t√ļnel para volver a abrir una v√°lvula de agua. (Debido a que las altas presiones son peligrosas, el flujo puede cerrarse autom√°ticamente, pero una persona tiene que volver a abrirla).

Mientras los ingenieros nos explicaban esto, mencionaron algo que nunca había oído antes: parte del agua tenía que destinarse siempre al riego, no sólo a la electricidad y al agua potable. Así que, cuando la central hidroeléctrica encendió las luces en 2017, lo hizo usando la parte de agua destinada al riego.

Debido a los gastos de distribución del agua, se han archivado los planes para alimentar con parte del agua los sistemas de riego.

Aunque el plan inicial era regar 1.600 hect√°reas de tierra, por el momento al menos algunos agricultores est√°n recibiendo algo de agua, aunque no est√° claro cu√°ntos ni cu√°nta tierra est√°n regando.

La política no ha podido proveer agua de riego a estos agricultores familiares. Me alegro saber que los regantes tienen el derecho al agua, aun si tienen que darse modos para aprovecharla.

 

 

Design by Olean webdesign